Ungdom / Mål & Strategi

Mål & Strategi

 
Mål og strategi i ungdomsafdelingen
Forord

Dette skrift indeholder målsætninger og strategier for arbejdet i SEIF-Fodbold’s Ungdomsafdeling. Skriftet skal medvirke til, at arbejdet i afdelingen følger en nøje planlagt linie, og til at de personer, der er engageret i arbejdet ved, hvilke opgaver de skal løse.
Skriftet indeholder formål med - og retningslinier for - arbejdet i ungdomsafdelingen, orientering om klubbens organisation, vedtægter, opgavefordelinger, retningslinier for trænere, ledere og spillere samt “den gyldne tråd”.
“Den gyldne tråd” har til formål at fastlægge en klar linie for træningen i de enkelte aldersgrupper, så spillerne lærer de fodboldmæssige og sociale færdigheder (teknik, fysik, taktik, socialt, psykologisk), der er tilpasset den pågældende aldersgruppes forudsætninger og behov.
Ved at følge “den gyldne tråd” ved trænerne også, hvad deres gruppe skal lære og hvad de spillere, de overtager, kan og ikke kan.

Klubben forudsætter at den, der påtager sig et træner- eller lederjob i SEIF sætter sig grundigt ind i mappens indhold og accepterer klubbens mål og strategier. Skriftet er samtidig et vigtigt middel til at synliggøre klubbens ungdomsarbejde overfor forældre, politikere m.v.

Formål


Formålet med ”den gyldne tråd” i SEIF-Fodbold’s Ungdomsafdeling

* At højne det fodboldmæssige niveau og den enkeltes trivsel og velbefindende i klubben gennem lege, småspil og teknisk-, taktisk- og fysisk træning tilpasset alder, muligheder og forudsætninger hos spillerne

* At sikre en stadig kvalificeret tilgang til klubbens bedste seniorhold.

* At sørge for, at klubben altid råder over en kvalificeret og veluddannet træner- og lederstab, som er nødvendig for, at foranstående kan realiseres.

* At fremme klublivet for derved at skabe socialt samvær til gavn for alle medlemmer og deres forældre.

Retningslinier

Retningslinier for arbejdet i ungdomsafdelingen

Samtidig med at der udføres et seriøst arbejde i bredden, skal der lægges vægt på at pleje og udvikle talentet.

For første mikroårgang vil det altid være hensigtsmæssigt at starte op med niveau mæssigt lige gode hold, men også hold sammensat udfra tryghedshensyn. Senere i første års forløb kan man i f.m. stævner eller lign. forsøge sig med niveaudelte hold.

Allerede som 2 års mikro kan det været oplagt at niveaudele spillerene.
Dette skal gøres på en sådan måde at ingen (børn og forældre) er i tvivl om at alle er lige velkomne og alle har lige stor værdi som spiller.
Bredden skal være den afgørende tråd i alle mikro årgange.
Men niveaudeling i forhold til at lige børn leger bedst vil i mange sammenhænge være en god ide.

Fra miniput vil en mere udpræget niveaudeling være nødvendig for at udvikle alle spillere udfra det niveau som hver enkelt er nået, dette betyder ikke at bredden og det sociale arbejde skal sættes i baggrunden.
Tværtimod er det et vigtigt signal, at alle skal være velkomne og iøvrigt have en chance for at arbejde sig op niveaumæssigt.

For at sikre at niveaudelingen ikke deler de forskellige årgange op i hold også til træning, er det klubbens hensigt at alle afdelingers cheftrænere sikre at der mindst 1 gang hver 14 dag tilrettelægges træninger hvor hele årgangen er inddraget. (Fælles teknisk træning, turneringer mv.)

Grupperne træner samtidig og sammen under mindst to voksne trænere.
Den ene fungerer som cheftræner og den anden / de andre som hjælpetræner / holdleder.

For at opfylde målet skal SEIF’s førstehold i samtlige aldersgrupper så vidt muligt deltage i minimum JBU’s A-rækker.
Her møder man den nødvendige modstand for en fodboldmæssig udvikling.

Hvis der er spillere nok, tilmeldes 11-mandsturnering - drenge fra Lilleput og piger fra Piger.

SEIF’s ungdomshold skal deltage i JBU Region 1’s træningsturnering inden sæsonstarten.

Den enkelte afdelings trænere skal have kendskab til, hvad de spillere, de overtager, kan/ikke kan, for at kunne vide, hvad de skal lære dem.

Træneren skal altså ikke kun interessere sig for sit eget hold, men også for de hold, han/hun senere får og senere skal afgive.

Derved bliver der tale om et fortløbende og sammenhængende udviklingsforløb i ungdomsafdelingen.

SEIF skal deltage aktivt, når det drejer sig om at udpege spillere til “prøvelse” på udvalgte hold og til diverse træningssamlinger for talenter.

Det skal tilstræbes, at der udvikles et samarbejde med f.eks. venskabsklubber med henblik på gensidige besøg.

I det hele taget skal der gøres en indsats for at få klubbens ungdomsspillere på rejser og træningsophold et par gange i ungdomstiden.

Der skal være en god kontakt til spillernes forældre.
Derfor bør forældrene inddrages i arbejdet i ungdomsafdelingen.

SEIF’s ungdomsafdeling ledes af ungdomsudvalget , hvis opgave og ansvar det er at følge disse retningslinier og påse, at de bliver fulgt af alle med tilknytning til ungdomsafdelingen

Ungdomsudvalget

SEIF’s ungdomsafdeling ledes af ungdomsudvalget.

Hver afdeling (micro, miniput, lilleput osv.) tilknyttes en kontaktperson - et medlem fra Ungdomsudvalget.

Ungdomsudvalgets opgaver

* Lede ungdomsafdelingen og påse, at arbejdet i afdelingen udføres i overensstemmelse med, formålet og retningslinierne, herunder at “den gyldne tråd” følges.

* Afvikle møder i ungdomsudvalget.

* Ansætte trænere og holdledere til afdelingen samt udarbejde kontrakter til samtlige ledere.

* Ansvarlig for i samarbejde med ungdomskonsulenten at sikre trænernes videreuddannelse.

* Motivere holdlederne til at deltage i kurser m.v.

* Tilmelde hold til diverse turneringer, samt tilmelde hold til small stars.

* Oprette og vedligeholde aktivitets kalender.

* Pleje sponsorer og afholde sponsor arrangementer.

* Arrangere og deltage i møder med ungdomskonsulent, trænere og holdledere. Der bør mindst holdes “startmøde”, “midtvejsmøde” og “slutmøde” for alle trænere og holdledere henholdsvis før sæsonstarten, ved sommerpausen og efter sæsonen.

* Sammen med de respektive trænere og holdledere arrangere og deltage i alle forældremøder inden sæsonstart. Der skal deltage mindst ét medlem fra udvalget samt sportskonsulent i alle møder.

* Søge at få et godt kendskab til- og samarbejde med ungdomskonsulenten, trænere og holdledere, og dermed være ajour med, hvad der rører sig blandt trænere og holdledere.

* Søge at få et godt kendskab til - og samarbejde med forældre, og dermed være ajour med, hvad der rører sig blandt forældrene.

* Varetage afdelingens interesser og forpligtelser overfor diverse fodboldsammenslutninger (DBU, JBU, DGI m.v.).

* Sammen med bestyrelsen varetage afdelingens interesser og forpligtelser overfor Frederikshavn Kommune.

* Påse at de for sæsonen lagte planer følges og sammen med ungdomskonsulenten, trænere og holdledere eventuelt justere dem.

* Arrangere opstart og afslutning.

* Med ansvar overfor bestyrelsen varetage afdelingens budget samt formidle post til kasserer.

* Holde sig ajour med den nyeste udvikling i fodboldspillet gennem deltagelse i møder og kurser arrangeret af DBU, JBU m.v.

* Tilmelde spillere til deltagelse på udvalgte, træningssamlinger m.v. efter indstilling fra ungdomskonsulent, trænere og holdledere.

* Skabe aktiviteter, der er med til at fremme klublivet (i samarbejde med trænerne, holdlederne, og forældregrupper). Der kan være tale om klubaftener, afslutningsarrangementer m.v.

* Indstille til bestyrelsen en eller flere personer blandt trænere og ledere i ungdomsafdelingen til titlen “Årets idrætsleder i SEIF. Bestyrelsen udpeger blandt de indstillede den person, der skal have idrætslederprisen.

* Finde kvalificerede medlemmer til udvalget.

* Være afdelingens PR-organ, samt sørge for info i forbindelse med tilgang af nye spillere.

* Levere relevant stof til SEIF’s hjemmeside samt SEIF-nyt.

* Ansvarlig for revision af denne mappe om mål og strategi i ungdomsafdelingen.

* Revidere håndbog for trænere og ledere før sæsonstart.

* Udarbejde relevant informationsmateriale om SEIF-Fodbold og ungdomsafdelingen.

* Ungdomsudvalget sørger for indkøb af rekvisitter mm.

* Oprette samt styre en nøglepolitik i ungdomsafdelingen

* Oprette en postmodtager i ungdomsudvalget som sørger for fordeling af post til de relevante personer.

* Koordinere og styre interne holdregnskaber.

* Bestille spillerpokaler mm.

* Etablere kontakt og samarbejde med andre klubber.

* Udforme retningslinier for brug af klubbens fysioterapeut, samt etablering af kontakt til denne.

* Udforme og tilsende møde referater til relevante personer.

* Udforme og administrere en rus politik i klubben.

* Etablere og administrere en pædofil politik i klubben.

* Etablere og administrere en kørselspolitik i klubben.

* Etablere og administrere en koordination mellem fodbold afdelingen og andre sportsgrene.

Sportskonsulenten/talentudviklerens rolle.

* Medvirke til at arbejdet i afdelingen udføres i overensstemmelse med formålet og retningslinierne, herunder at “den gyldne tråd” følges.

* I samarbejde med trænerne arrangere specialtræning for udvalgte spillere.

* Påse at de for sæsonen lagte træningsplaner følges og eventuelt justere dem sammen med trænerne og holdlederne

* Være inspirator for alle i afdelingen.

* Sammen med ungdomsudvalget finde trænere og holdledere til afdelingen.

* Søge at få et godt kendskab til/samarbejde med trænerne og holdlederne og dermed være ajour med, hvad der rører sig blandt disse.

* Bistå trænerne med tilrettelæggelsen af træningen og eventuelt deltage som instruktør.

* Påse at træningen er tilpasset den enkelte aldersgruppes niveau i henhold til “den gyldne tråd”.

* Sørge for at trænerne videreuddanner sig gennem kurser m.v.

* Sørge for at trænerne og holdlederne har detaljeret kendskab til fodboldlovene og til sportsskader og deres behandling.

* Fungere som det daglige bindeled mellem aldersgrupperne, trænerne/holdlederne og ungdomsudvalget, bl.a. gennem mødeaktivitet samt fungere som konfliktløser i det daglige arbejde.

* Deltage i bestyrelsens møder efter behov.

* Levere relevant stof til SEIF's klubblad og hjemmeside.

* Sammen med ungdomsudvalget være afdelingens PR-ansvarlige.

* Medvirke ved udarbejdelse af relevant informationsmateriale om SEIF-Fodbold og ungdomsafdelingen.

* Holde sig ajour med udviklingen i fodboldspillet gennem deltagelse i møder og kurser arrangeret af DBU, JBU, DGI m.v.

* Arbejde på etablering af individuelle træning af fks. Målmænd, angribere mm.

* Tage stilling til skadede spillere mht. fysioterapeut.

* Sammen med trænere og holdledere indstille spillere til deltagelse på udvalgte hold.

Retningslinier for trænere og holdledere

* Respekter og efterlev formålet, retningslinierne og “den gyldne tråd” i ungdomsafdelingen.

* Accepter klubbens krav om videreuddannelse ved deltagelse i kurser m.v.

* Mød altid rettidigt og velforberedt til træning og kampe.

* Udvis god adfærd såvel på- som uden for banen.

* Vær hjælpsom overfor andre trænere, ledere og spillere i klubben. Dette gælder også trænere, ledere og spillere fra andre klubber.

* Respekter altid dommerens afgørelser.

* Medvirk til at spillerne overholder ordensregler og øvrige retningslinier - såvel i SEIF som andre steder, hvor holdet færdes.

* Uddeleger ansvar til spillerne. Tag dem alvorligt og vis dem respekt.

* Vis interesse for de spillere der har været fraværende til træning gentagne gange.

* Afgangstidspunktet skal respekteres. Vent højst 10 minutter. Kør ikke rundt efter spillere.

* Sørg for ro og orden under kørsel.

* Før kampen og i pausen samler træner og holdleder spillerne omkring sig, og der bør ikke være andre til stede.

* Efter kampen takker træner, holdleder og anfører dommeren og modstanderens ledere og anfører for kampen.

* Træner/holdleder klæder om sammen med spillere, og er sidste mand, der forlader omklædningsrum.

Trænerens opgaver

Generelt

* Ansvarlig for udviklingen af spillernes fodboldmæssige kunnen.

* Sammen med holdleder og spillere opbygge et godt kammeratskab. Skrid forsigtigt ind, når der er tegn på uoverensstemmelser.

* Sammen med sportskonsulent planlægge specialtræning for udvalgte spillere.

* Tage godt imod nye spillere/forældre og sørge for at de bliver præsenteret for holdleder, gruppens spillere og en repræsentant fra ungdomsudvalget. Holde ungdomskonsulenten, ungdomsudvalget - igennem kontaktperson - orienteret om alle væsentlige forhold af sportslig og social karakter i gruppen.

* Ansvarlig for en seriøs evaluering af den forgangne sæson.

* Ansvarlig for at holdet møder op til de tilmeldte turneringer, herunder træningsturneringer.

* Indstille spillere til udvalgte hold, træningssamlinger m.v.

* Indstille spillere til spillerpokaler.

* Deltage i møder med ungdomsudvalget efter behov.

* Deltage i og arrangere forældremøder i samarbejde med kontaktperson fra ungdomsudvalget.

* Udfylde medlemsliste inden sæsonstart. Listen skal afleveres til klubbens kasserer, der også løbende skal have besked om tilgang-/afgang af spillere.

* Indbringe disciplinære forhold for ungdomsudvalget (f.eks. udvisninger i kampe).

* Indberette skader til sportskonsulent.

* Ansvarlig for at tilflyttede spillere har afleveret gyldigt spillercertifikat.

Kampe

* Udtagelse af hold til kampe. Holdene sættes senest sidste træningsdag inden kampdagen. Opslag finder sted i/ved klubhuset. Mikroput,miniput- og lilleputspillere får kampsedler med hjem.

* ansvarlig for taktisk oplæg inden kampen, herunder at taktikken i løbet af kampen ændres.

* Lede opvarmningen.

Udskiftningsspillere

Det er ungdomsudvalgets holdning, at udskiftningsspillere er med for at blive brugt. Efter ungdomsudvalgets mening skal man ikke tage flere spillere med end man forventer at bruge. Det er kun i nødstilfælde, at man bør undlade at tage udskiftningsspillere med.

Træning

* Følg den gyldne tråd.

* Udarbejde træningsplan m.v. inden sæsonstart (eventuelt i samarbejde med ungdomskonsulenten).

* Lede træningen.

* Overholde de fastsatte træningstider og benytte de anviste træningsarealer.

* Påtale for sent fremmøde og kontrollere at påtale efterleves.

* Sammen med spillerne ansvarlig for det udleverede træningsmateriel.

* Træn ikke efter “kæft - trit og retning”, men lad ikke tvivl om, hvem der bestemmer. Vær konsekvent og følg de sanktioner op, der stilles i udsigt til de spillere, der begår forseelser.

* Sørge for at anvendte mål og rekvisitter sættes på plads efter træningen.

* Sørge for at alle bolde er i behold efter træningen, og at bolde lægges på plads i boldrummet.

Holdlederens opgaver

* Sammen med træneren og spillere opbygge et godt kammeratskab. Skrid forsigtigt ind, når der er tegn på uoverensstemmelser.

* Medvirke ved indstilling af spillere til udvalgte hold, træningssamlinger m.v.

* Deltage i møder med ungdomsudvalget efter behov.

* Deltage i forældremøder.

* Assister træneren til træning efter behov.

* Sørge for udlevering af kampsedler ved den sidste træning før hver kamp.

Kampe

* Pakke og medbringe kampdragt (trøjer, bukser og strømper). Husk at medbringe skiftetrøjer eller overtræksveste, hvis modstanderen spiller i gule trøjer.

* Ansvarlig for komplet taske med kampdragt.

* Udfylde holdkortet. Det skal udfyldes korrekt og underskrevet afleveres til dommeren i JBU-kampe og i kampfordelerens skuffe ved alle andre kampe umiddelbart efter kampens afslutning, hvis andet ikke er aftalt. Ved hjemmekampe er holdlederen ansvarlig for at modstanderen får udleveret holdkortet inden kampens start og udfylder det korrekt.

* Indtelefonere resultat til JBU’s “Tast selv” senest en time efter kampen (tlfnr. Står på holdkortet samt ved telefonen i klublokalet).

* Sørge for kørsel til udekampe (forældrekørsel), samt udfyldelse af kørselssedler som afleveres til ungdomsudvalget efter hver halv sæson.

* Sørge for at spillerne på skift får kampdragten med hjem til vask.

* Være sidste mand, der forlader omklædningsrummet.

* Byde modstander og dommer velkommen og anvise omklædningsrum og bane.

* Ansvarlig for opbevaring af værdigenstande.

* Sørge for opvarmningsbolde til eget hold og modstanderne, og at boldene efter kampen lægges tilbage i boldrummet.

* Følge skadede spillere til læge eller skadestue.

* Kontakte inspektøren ved udekampe og få anvist omklædningsrum.

* Indsende kamp referat til hjemmeside.

* Deltage i small stars møder.

* Kontroller og medbring lægetaske til hver kamp.

* Udfyld aktivitets skema for spillerne.

Retningslinier for spillere

* Respekter og efterlev formålet, retningslinierne og “den gyldne tråd” i ungdomsafdelingen.

* Udvis god opførsel såvel på- som uden for banen.

* Ret dig efter klubbens ordensregler.

* Følg altid trænerens og holdlederens ordrer og anvisninger.

* Følg de anvisninger der gives dig hos andre klubber.

* Vær hjælpsom overfor trænere, ledere og kammerater. Dette gælder også ledere og spillere fra andre klubber.

* Yd altid en indsats for dit hold og dermed for klubben.

* Mød altid til tiden - såvel til træning som til kamp.

* Mød altid frisk og udhvilet op til kamp.

* Opslag af hold finder sted i klubhuset mikroput, miniput og lilleput får altid kampsedler med hjem).

* Meld altid afbud, hvis du er forhindret - og altid til din træner, indenfor de fastsatte tidsfrister.

* Når spillerne er omklædt til kamp, forlades omklædningsrummet samlet, og kampbanen entres samlet.

* Respekter altid dommerens afgørelser.

* Efter kampens ophør takker alle spillere modstanderens spillere for kampen. Anføreren takker endvidere dommeren og modstanderens ledere.

* Gå altid i bad efter træning og kampe, hav ikke beskidt fodboldtøj og støvler på under transport.

* Al afgang / hjemkomst til udekampe sker til og fra klubhuset på Skeltvedvej.

* Spillerne sørger på skift for vask af kampdragt (trøjer, bukser og strømper).

* Spillerne sørger på skift - og efter trænerens anvisninger - for at indsamle bolde, kegler og overtræksveste.

SEIF Fodbold Ungdomsafdelingen Pædofili politik

Hvorfor beskæftige sig med dette emne:

Politikken om pædofili indføres af to årsager.
For det første af hensyn til foreningens børn og unge, så alle føler, det er trygt at sende børn og unge til idræt i SEIF.
For det andet indføres det også af hensyn til SEIF’s trænere og ledere.

Vi ønsker ikke på nogen måde at gøre dette for at mistænkeliggøre SEIF’s trænere og ledere.
Vi mener med dette initiativ at få offentliggjort, at inden for idrætsverdenen tolererer vi ikke den slags.
Forældre kan trygt sende deres børn til idræt hos os, da vi gør, hvad vi kan for at skabe trygge rammer
Ungdomsudvalget forpligter sig til, af indhente børneattester i henhold til loven, for træner og leder.

Om pædofili:

Seksuelle overgreb mod børn er et emne, som kan være svært at nærme sig og et område som nemt vækker meget stærke følelser.
Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn inden for idrætten handler først og fremmest om udviklingen af et foreningsliv, hvor fællesskabet også omfatter børnenes forældre.
Det handler også om udvikling af et foreningsliv, hvor træneren og andre griber ind over for enhver form for personlige overgreb.

Hvad betyder det i praksis?
Dette er beskrevet i afsnittet Forebyggelse og Gode leveregler.

I afsnittet Mistanke om overgreb findes gode råd om, hvordan man i foreningen håndterer rygter og mistanker om pædofil aktivitet i foreningen.

I afsnittet konstaterede overgreb findes råd om, hvad foreningen skal gøre, hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil.

Pædofile har ingen særlige kendetegn – og der er heller ingen tegn, som kan fortælle, at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb.
Man er henvist til sin intuition og sin sunde fornuft og også på dette område er opmærksomhed et nøgleord.

Forebyggelse og Gode leveregler:

Det er obligatorisk at tjekke alle børne- og ungdomstrænere/ledere for evt. pædofilidomme.
Indhentning af straffeattestoplysninger kan dog ikke stå alene, men bør følges op af drøftelser omkring emnet.

Nogle få, enkle leveregler for omgangen mellem klubbens ledere, trænere og medlemmer er en af de mest effektive måder at forebygge seksuelle overgreb på.
Samtidig kan de dæmme op for adfærd, der virker krænkende, men ikke er strafbar.

I forhold til den daglige adfærd foreslås nogle få leveregler som:

• Der skal altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.

• Klubbens trænere og ledere går ikke i bad sammen med børnene enkelvis.

• Ingen trænere eller ledere inviterer børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og der er to voksne til stede.

• Man skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.

På det overordnede plan bør klubben udvise åbenhed og udsende et signal om, at man altid kan komme til klubbens ledelse, hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres.

Mistanke om overgreb:

Vær opmærksom:

• Om en træner eller leder har en tendens til at isolere sig med et eller flere børn

• Om en træner eller leder har børn overnattende

• Om en træner eller leder har børn der kommer i hjemmet

• Om en træner eller leder er særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn

• Om en træner eller leder ofte henter og bringer et eller få børn til og fra træning

• Om en træner eller leder altid har en forklaring på hvorfor lige netop han (eller hun) ikke behøver følge de fælles spilleregler

Alt dette kan man være opmærksom på – og observere – uden at komme til at tænke på pædofili.
Og uden at der er grund til at tænke på pædofili.

Modsat kan man have en vedvarende følelse af, at ”her er noget galt” eller måske høre et rygte eller en bemærkning, som gør at man bærer på en mistanke, man ikke kan ryste af sig.

I en sådan situation kan man gå frem efter følgende punkter:

1. Overvej situationen grundigt. Saml dine tanker og skriv evt. ned, hvad du har set eller hørt.

2. Kontakt foreningens formand eller et andet bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen har meddelt har et særligt ansvar for dette område. Vær diskret.
Det er herefter formanden – eller den særligt ansvarlige – som har ansvar for, hvad der videre skal ske.

3. Formanden/den anvarlige kan vælge at søge vejledning hos politiet, i kommunens socialforvaltning eller hos amtskommunen.
I alle tilfælde kan det ske, uden at der nævnes navne.
Politiet kan vejlede om, hvad man bør være opmærksom på før en evt. politianmeldelse – og hvad der vil ske, hvis sagen anmeldes formelt.
Kommuner og amtskommuner har i alle tilfælde pligt til at yde rådgivning og kan være en væsentlig støtte.

4. Formanden/den ansvarlige kan vælge at orientere den mistænkte.
Det vil i langt de fleste tilfælde være en god idé, medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser.
Den mistænkte har krav på at vide, at bestyrelsen er ved at undersøge et rygte eller en mistanke.
Og bestyrelsen har naturligvis brug for at kende den mistænktes reaktion.
Vær altid mindst to om en sådan samtale.
Det kan forebygge senere misforståelser om, hvad der er sagt og ikke sagt.
Afslut samtalen med en klar konklusion og klare aftaler om, hvad der videre skal ske.
I mange tilfælde vil konklusionen være, at bestyrelsens repræsentanter har brug for et døgn eller to til at overveje situationen, og at man derefter vil vende tilbage.

5. Tag stilling til hvad der videre skal ske.
Er der brug for flere samtaler?
Er der tale om misforståelser eller rygter?
Er der grundlag for en politianmeldelse?
Uanset konklusionen bør såvel den mistænkte som den, der oprindeligt henvendte sig, orienteres om beslutningen.
Hvis der er tale om misforståelser eller rygter, må bestyrelsen diskutere, hvordan rygterne bedst muligt manes i jorden.
Samtidig må bestyrelsen diskutere, om mistanken i sig selv giver anledning til at justere samarbejdet med den pågældende.
Er der skabt et ”dårligt klima”, som bestyrelsen nødvendigvis må forholde sig til, eller er det muligt at ”lukke sagen” og fortsætte samarbejdet af de tidligere aftalte linier.

6. Hvis der er grundlag for en politianmeldelse, bør bestyrelsen foretage anmeldelse hurtigst muligt.
Barnets forældre skal naturligvis have besked om anmeldelsen og gøres opmærksom på, at de kan søge hjælp hos kommunens socialforvaltning.

7. Hvis bestyrelsen vælger at foretage politianmeldelse, bør foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen også orienteres.
Der vil være brug for en saglig og neutral information om sagens fakta.
Orienteringen kan finde sted på møder, gennem breve – eller ved forskellige kombinationer heraf.

8. Det anbefales at foreningen vælger én person, som udtaler sig til pressen (såfremt dette kommer på tale), og at det aftales, at alle andre henviser til pågældende.
Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning – med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser.

Konstateret overgreb:

Hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil, anbefales følgende:

• Underret forældrene til barnet eller børnene

• Kontakt straks foreningens formand eller et andet bestyrelsesmedlem som bestyrelsen har meddelt har et særligt ansvar for dette område

• Undlad at tale med andre om sagen – heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater.

Herefter anbefales det at formanden/bestyrelsen går frem efter følgende punkter:

1. Skaf overblik over sagen, kontakt politiet og foretag anmeldelse. Orienter børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder.

2. Underret de sociale myndigheder.

3. Udpeg presseansvarlig.
Det anbefales at foreningen vælger én person, som udtaler sig til pressen, og at det aftales, at alle andre henviser til pågældende.
Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning – med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser.

4. Udpeg en person med indsigt i sagen, som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos.

5. Orientér foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen.
Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Understreg, at der er udpeget én presseansvarlig, og at alle andre bør afstå fra at udtale sig til pressen.
Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos
Tag stilling til hvem som skal orienteres på et møde, og hvem som kan orienteres pr. brev.

Information omkring uddeling af spiller pokaler. .

Traditionen tro skal der hvert år uddeles spillerpokaler ved afslutningen af sæsonen.
På hvert hold skal uddeles to pokaler: Årets Spiller og Årets Holdkammerat.

Følgende punkter bør være en del af kriteriet for Årets Spiller:

En spiller som gennem hele sæsonen har været et afgørende aktiv for sit hold.
En spiller som viser god personlig udvikling.
En spiller som fra årets start har deltaget aktivt og flittigt i træninger og kampe.
En spiller der har deltaget aktivt i bl.a. fodboldskoler og de
træningsarrangementer, der har været i og uden for klubben ved siden af det daglige omkring holdet.
En spiller som har deltaget på udvalgte hold eller træningssamlinger.

Følgende punkter bør være en del af kriteriet for Årets Holdkammerat:

En spiller som har stor betydning for det sociale sammenhold på holdet.
En spiller som er vellidt af sine holdkammerater.
En spiller som er aktiv og flittig i holdets træninger og kampe.
Årets holdkammerat er en spiller med stort engagement og betydning for holdet såvel socialt som spillemæssigt og kammeratligt.

Hver træner skal således tage stilling til at udnævne en Årets spiller og en Årets kammerat på sit hold.

Har du en spiller, som du ønsker at indstille som Årets Spiller i hele ungdomsafdelingen, skal du lave en skriftlig begrundelse til ungdomsudvalget med din indstilling.

Der skal vælges 1 dreng og 1 pige.

Til Årets Spiller i hele ungdomsafdelingen kan vælges spillere fra Drenge Lilleput/ Pige Lilleput og opefter.

Følgende punkter bør være en del af kriteriet for Årets Pige/Drenge Spiller i SEIF ungdomsafdeling:

En spiller som gennem sæsonen har ydet en ekstra indsats.
En spiller som har vist en god personlig udvikling.
En spiller som har været udtaget til træningssamlinger.
En spiller som har været en god social gevinst for sine omgivelser.
En spiller som har ydet en aktiv indsats i klubben.
En spiller som altid repræsenterer klubben på bedste vis både på og udenfor banen.

“Den gyldne tråd”

Generelle retningslinier for træningen i de enkelte aldersgrupper

Mikroputter (tilvænningsperioden / indlæringsperioden)

Miniputter (tilvænningsperioden)

Lilleputter (indlæringsperioden)

Drenge/Piger (indlæringsperioden / udviklingsperioden)

Juniores og ynglinge (udviklingsperioden)

Detaljerede retningslinier for træningen i de enkelte aldersgrupper

* Træningens omfang

* Træningens indhold

* Teknik

* Fysik/psyke

* Taktik

MIKROPUTAFDELINGEN (6 - 8 år)

Generelt

Træningspas – ca. 60 minutters træning 1 gang ugentlig og en gang kamp pr. uge.

Ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed, Bevægelse

Glæde: Børnenes umiddelbare glæde ved leg med bolden. De er meget engagerede.En glæde, som træneren skal bygge videre på.

Tryghed: Der stilles store krav til træneren. Blandt andet at der skabes et trygt og positivt indlæringsmiljø med passende øvelser og et passende tempo i indlæringen.
Træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. Ha´ god tid.
Få alle med. (binde støvler, tørre næse og lignende).
Det skal være sjovt og foregå i trygge rammer.
Så vidt muligt små grupper.
Få forældrene med i træningen.

Bevægelse: Fodbolden bruges som leg.Legene/øvelserne skal være:- med få regler,- lette at organisere,- opbygget så alle er aktive,- tilrettelagt med højt aktivitetsniveau - Øvelser/lege hvor der er én bold pr. spiller

Mål for afdelingen

Der arbejdes på at gøre spilleren "ven med bolden" - d.v.s. at i en træningsenhed foregår træningen med 1 bold pr. spiller i mindst halvdelen af tiden.

Teknisk

* indøve spark og løb med bolden (driblinger) - - indøve at stoppe bolden

Taktisk:

* lære at orientere sig (se op - hvor er jeg)– Orientering ved spil

Fysik:

* ingen speciel fysisk træning

Psykisk:

* lære at følge trænerens anvisninger

Socialt:

* Oprydning efter træning sammen med træner/forældre

* Socialiser

MINIPUTAFDELINGEN (8 - 10 ÅR)

Generelt

Træningspas ca.60 -75 min. 2 gange ugentlig.

Generelle retningslinier for træningen med Miniputter (tilvænningsperioden)

Træningen skal tage udgangspunkt i aldersgruppens motoriske udvikling, hvor det indøvede fra mikroputafdelingen videreudvikles.
Her påbegyndes en mere systematisk teknisk og taktisk træning.
Perioden er en overgangsfase mellem det “legeprægede” og den mere målrettede tekniske træning afpasset efter spillernes modenhed.
Der stilles nu større krav til spillerne med hensyn til den korrekte udførelse af de tekniske øvelser.
Det er vigtigt, at spillerne har mange boldberøringer. Lege og småspil bør derfor have en fremtrædende placering i træningen, der også her skal indledes med opvarmning.
Desuden kan der arbejdes med temaer som, når ”vi har bolden”:
At nærme sig, at fjerne sig
At skabe dybde og bredde i spillet

Ingen målrettet fysisk træning ud over den, der opnås i forbindelse med træningsøvelserne.

Mange forskellige spilleropgaver (forsvarer, angriber m.v.) er en forudsætning for en alsidig udvikling som fodboldspiller.

Lejlighedsvis regelindlæring ud fra spillet er væsentligt.

Forberedelse til 11-mandsfodbold – (skal ske i samarbejde med lilleputafdelingen i løbet af efteråret.

Der tages hensyn til det sociale samvær imellem spillerne.(niveau opdelte hold med socialt hensyn (skoleklasse,venner mv. )) .

Mål for afdelingen

Teknisk 1. del

* lære at behandle en bold med begge ben (sparkeformer)

* lære at behandle en bold med hovedet (headning)

* lære at aflevere en bold: a. ved skud på mål (forsøge at score) b. ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden (fart, retning og præcision)

* lære at modtage en bold: a. uden pres b. under pres c. i form af en retningsbestemt tæmning - lære at erobre bolde (tackling)- lære driblinger - finter.

Teknisk 2. del

* lære at drible - vende

* lære at tæmme - drible

* lære at drible - finte

Taktisk generelt

* lære at placere sig på banen i forhold til: a. medspillere (nærme sig, fjerne sig, løbe i hul) b. modspillere (opdækning, markering)

* lære at kende sin plads i helheden

* lære begyndende kendskab til forsvar, midtbane, angreb

* lære begyndende kendskab til forståelse for bredde og dybde i spillet

Taktisk individuelt

Angrebsmæssigt

* driblinger (dække bolden af - udfordre)

* vende, dreje med bolden (ved linier - i pressede situationer)

* modtagelse af bold (gå i møde - vende i spilretning)- spil uden bold

Forsvarsmæssigt

* forsvar overfor driblinger

Fysik:

* Smidighed, bevægelighed, løbeskoling og koordinationstræning med og uden bold.
Let opvarmning til træning og kamp.

Socialt:

* Fælles træning på tværs af afdelingen – hver 14 dag.

LILLEPUTAFDELINGEN (10 - 12 ÅR)

Generelt

Træningspas ca. 90 min 2 gange ugentlig.

Generelle retningslinier for træningen med Lilleputter (indlæringsperioden)

Børn i 10 - 14 års alderen kan lære alt med en bold.
Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne.
Her bygges - både teknisk og taktisk - videre på det allerede indlærte.
Den egentlige systematiske indlæring begynder.
Det tilstræbes, at det funktionelle træningsprincip påbegyndes, så spillerne ved overgangen til drenge-/pigealderen har fået opfattelsen af, hvilke krav der stilles, og hvilke mangfoldige opgaver fodboldspillet består af.
Graden af formel- og funktionel træning afhænger af spillermaterialet.
Øvelsernes sværhedsgrad øges, f.eks. ved at inddrage flere spillere i småspillene, øge tempoet eller gøre spilleområdet større.
På det taktiske område tages faste opstillinger op og kendskabet til, hvilken funktion den enkelte plads har på holdet, skal indlæres.
Faste opvarmnings- og nedvarmningsprogrammer samt bevidstgørelse om dette at varme op og ned til træning og kamp.
Begyndende fysisk træning med bold, hvor der især lægges vægt på hurtigheds- og reaktionstræning.
Regelindlæringen skal i denne periode gøres færdig, og fordrer på nogle områder derfor en systematisk gennemgang.
Målmandstræningen opstartes med henblik på indlæring af de grundlæggende færdigheder.

Mål for afdelingen

Teknisk/Taktisk: Videreudvikling af grundteknik.

* gives introduktion og træning i alle tekniske ting. Stor vægt på fart, retning,præcision og hovedvægt på afleveringer i fart samt retningsbestemte tæmninger i fart.

* indøve sparkeformer (alle spark - med vægt på hårdhed i indersidespark halvtliggende vristspark m.v. (husk begge ben)- videreudvikle driblinger/finter

* videreudvikle hovedstød (med vægt på springkraft)

* indøve skud på mål under passende modstand (husk begge ben)

* begyndende systematisk specialtræning af målmænd

* indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser.

* begyndende orientering om systemer og taktik (oplæg til kamp)

* udbygge forsvars-, midtbane- og angrebsprincipper (opdækning, opbakning, bandespil, overlap, krydsløb og boldovertagelse)

* udvikle forståelse for effektiv udnyttelse af hele banen (bredde og dybde)

* begyndende træning af dødboldsituationer (målspark, frispark, straffespark, hjørnespark og indkast)- Begyndende introduktion til områdedækning.

Taktisk individuelt:

Psykisk - Angrebsmæssigt.

* spil med bold (præcision - timing)

* spil uden bold (vinkel - afstand - nærme/fjerne sig - rykke fri)

* vende spillet- afslutninger- vinde 1:1 (dribling - finte)

Forsvarsmæssigt

* vinde 1:1 (komme først – læse spillet, dække på rigtig side - skærme af)

* forhindre sammenspil

* koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder m.h.t. tøj, støvler o. lign.

* sørge for at pleje kammeratskabet

* sørge for at spillerne opdrages til at føre en god tone overfor dommere, ledere, med- og modspillere.

PIGER/DRENGEAFDELINGEN (12 -14 ÅR)

Generelt

Aldersklassen 10 -14 år er fodboldens "guldalder", hvorfor træneren i denne aldersgruppe har et stort ansvar med hensyn til uddannelsen af spillere.
Gennem den rigtige træning skal detaljerne læres korrekt og gentages, så alt kommer til "at sidde på rygmarven".
Generelle retningslinier for træningen med Drenge/Piger (indlæringsperioden)
Her bygges videre på de grundlæggende ting (teknik og taktik), som forudsættes indlært.
De tekniske detaljer læres til bunds. Det funktionelle princip bør følges, og der arbejdes konsekvent ud fra kampsituationer.
Der skal indgå taktiske elementer, så forståelsen for et bestemt mønster, -opstilling eller -særopgaver til de enkelte spillere kan blive et middel til at vinde.
Fysisk træning kan her tages op særskilt. Bolden bør dog have en fremtrædende rolle i øvelserne, der gerne må have relation til spillet.
Der arbejdes med styrketræning med kroppens vægt.
Strækøvelser er et vigtigt moment, og de følger enhver form for systematisk, fysisk træning.
Da der er stor forskel på spillernes højde og vægt, tages der individuelle hensyn i forbindelse med den fysiske træning.
Den fuldstændige indlæring afsluttes, og spillernes modenhed indebærer, at betydningen for valg af anfører kendes.
Spillermøder med relevant indhold introduceres.
Målmandstræningen intensiveres.

Mål for afdelingen

Teknisk:

* repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken og detaljer i kamplignende situationer og under pres.(alle sparkeformer, halv og helflugtninger, tæmninger, hovedstød driblinger, finter, tacklinger, afleveringer, skille sig af med bolden, modtage bolden, skud på mål).

* øget tempo og intensitet.- indøve afleveringer over lange afstande.

* specialtræning af målmænd- specialtræning af dødboldsituationer (frispark - straffespark )

* der arbejdes med begge ben

Taktisk:

* videreudvikling af individuel taktisk træning og påbegyndende gruppe

* og holdtaktisk træning – spilsystemer f.eks (4-4-2, 3-5-2 og 3-4-3)Angrebsmæssigt.

* spil med bold (afleveringsteknik)

* spil uden bold (bevægelse foran/bagved boldholder - skabe og udnytte plads).

* bredde og dybde- vende spillet

* skabe 2:1 situationer (bandespil - overlap - krydsløb - boldovertagelser.- vinde 1:1 situation (med modstandere i ryggen)- indlæg- afslutninger--dødboldsituationer

Taktisk:

Forsvarsmæssigt

* vinde 1:1

* pres (individuelt - gruppe)

* områdedækning i forhold til spillerniveau.

* markering og opbakning

* samarbejde mellem målmand og forsvar

* samarbejde mellem de 3 kæder- brug af offside

Fysik:

* løbeteknik , hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance, koordination og styrketræning (som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt).

Psykisk:

* koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation og pos. psyke (puberteten er en svær tid, som de unge skal hjælpes igennem)

Andet:

* håndhæv disciplin

* definere anførererhvervets forpligtelser

HERRE- OG DAMEJUNIORAFDELINGEN (14 - 16/17 ÅR)

Generelt

Generelle retningslinier for træningen med Juniores og ynglinge (udviklingsperioden)
Når spillerne når junioralderen skal alle tekniske-, taktiske- og fysiske grundbegreber være kendte og indøvede.
Den taktiske og fysiske træning får her en fremtrædende placering, men finpudsning af tekniske færdigheder og vedligeholdelse af disse bør indgå med stor vægt i træningen.
Kravene til spillerne skærpes på alle områder, og der arbejdes med stigende intensitet og større kompleksitet i øvelserne i forhold til det fuldendte spil.
Den fysiske træning - hvor hovedvægten lægges i perioden februar til april, bør udføres under hensyntagen til alderstrinenes ofte varierende udviklingsniveau.
Der bør lægges stor vægt på motiveringsfasen.
Det er på grundlag af spillernes intellektuelle- og modenhedsmæssige baggrund muligt at inddrage psykisk træning i individuel- og kollektiv form.
Træner og holdleder bør derfor interessere sig for spillernes baggrund i øvrigt (arbejde, fritid, uddannelse, andet køn m.v.), så dette sammen med åben snak om alkohol, rygning og kost indgår som vigtige elementer for et psykisk stabilt miljø for de unge mennesker.
Målmandstræningen udbygges kraftigt, og bør indgå med stor vægt i træningsprogrammet.
Det er vigtigt, at der i denne periode skabes en række aktiviteter, som er med til at fremme klublivet, forbedre kammeratskabet og gøre SEIF til en klub, spillerne føler sig knyttet til.

Mål for afdelingen

Teknisk:

* videreudvikling og kvalitetsforbedring af alle tekniske færdigheder i komplekse øvelser og kampsituationer - og i højt tempo med større og større belastning/pres- driblinger/finter (ryk med bolden)

* afleveringsteknik (præcist - hurtigt - kort/langt)- sparketeknik (afslutninger)

* retningsbestemte tæmninger

* headninger

* nærkampteknik (på jorden og i luften)

* udvikling af specialiteter

* der arbejdes med begge ben

* overblik, kommunikation

* udbygge kendskabet til systemer

* udbygge kendskabet til angrebs- og forsvarsprincipper. Især forståelsen at udnytte frit område og gøre sig spilbar.

Taktisk:

Angrebsmæssigt

* spil med bold- spil uden bold

* (modløb/dybdeløb - krydsløb - indløb til indlæg - returbolde)

* bredde og dybde

* vende spillet (kort - langt)

* hurtigt kombinationsspil (få berøringer) skabe og udnytte 2:1-situationer

* vinde 1:1-situationer

* afslutninger

* dødbolde

Forsvarsmæssigt

* vinde 1:1 situationer

* pres (individuelt - hold)

* zone-/områdeopdækning

* mandsopdækning

* sideforskydning

* opbakning, dybde og push up

* samarbejde mellem kæderne

* omstilling og fleksibilitet (overtage hinandens pladser)

* dødbolde

Fysisk:

* Forebyggende træning indeholdende smidighed, bevægelighed, balance, koordination, løbeskoling og styrketræning med egen kropsvægt - for hele kroppen og med henblik på hurtighed.
Hurtighedstræning.
Påbegyndende distance og intervaltræning. (evt. springtræning)Koncentration, vilje, mod, ansvar (selvkritik), levevis, indre motivation (træning og kampe)

Psykisk:

* Psyke

* Disciplin (selvkontrol) og tålmodighed- faste spillermøder

Andet:

* Fuldstændig kendskab til fodboldregler

Strandby-Elling-Nielstrup IF Fodboldafdelingen